Kallelse till medlemsmöte!

29.08.2019 22:37

Den 12:e september så ska vi ha medlemsmöte!
Tid: 19:00-20:00
Plats: Samlingslokalen

Tanken är som vanligt att aktuella frågor för föreningen ska tas upp i en trivsam dialog.
Före medlemsmötet så ska vi ha ett mycket kort beslutsmöte för att fylla den vakanta platsen i styrelsen.

Förslag till dagordning till beslutsmötet:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för mötet
3) val av sekreterare för mötet
4) Fastställande av dagordning
5) Fyllnadsval till styrelsen
6) Mötets avslutande