Kallelse till Årsstämma 26 oktober kl. 19

10.10.2016 07:50

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum onsdagen den 26:e oktober kl. 19.00 i gemensamhetslokalen på Högviltsvägen. Kallelse med bilagor kan du ladda ned här. Dessa handlingar kommer också att delas ut fysiskt till medlemmarnas hemadress tisdagen 11 oktober.

 

Dagordning 26 oktober kl. 19 

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om mötets utlysande
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomiberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna:
  a) Beslut om Jordfräs
 12. Ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer 
 13. Förslag till Budget för verksamhetsåret 2016/2017 
 14. Förslag till utdebitering och fondavsättning
 15. Val av styrelse och styrelseordförande
  a) En ordinarie styrelseledamot för två år. I tur att avgå är Frida Karlén.
  b) 2 styrelsesuppleanter för två år. I tur att avgå är Erica Båvenäs och Magnus Garfvé.
  c) Ordförande för ett år. I tur att avgå är Per Wahlström.
 16. Val av revisorer
  a) Två revisorer för ett år. I tur att avgå är Anders Ahlm och Mikael Rattur.
  b) En revisorssuppleant för ett år. I tur att avgå är Andreas Braneby.
 17. Fråga om val av valberedning
  a) Tre personer i valberedningen för ett år. I tur att avgå är Anders Nilsson, Kent Evertsén och Rolf Schrötter.
 18. Övriga frågor
 19. Tid och plats för tillhandahållande av årsmötesprotokoll
 20. Mötets avslutas

Bilagor

 • Verksamhetsberättelse Bokslut
 • Budget
 • Förslag till utdebitering Förslag jordfräs
 • Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum

Debiteringslängd och revisorernas berättelse finns tillgänglig hos föreningens kassör, Conny

Jansson.

 

Välkomna!

Per Wahlström Ordförande